Pitanje:

Koja su vegetacijska obilježja litoralnog prostora RH?

U Dalmaciji i južnom dijelu Kvarnera prevladava eumediteranska vegetacija, a u sjevernom dijelu Kvarnera i u Istri prevladava submediteranska vegetacija. Gledajući od otoka prema obali i potom prema velebitskom planinskom rubu, opažamo sljedeći slijed biljnih zajednica: hrast crnika, bijeli i crni grab i hrast medunac, primorska šuma bukve, šuma bukve i jele, pretplaninska šuma bukve, klekovina bora krivulja na najvišim dijelovima planinskog ruba. Treba napomenuti da je u Dalmaciji vrlo raširena neautohtona vrsta alepski bor kojom su se počeli pošumljavati prostori još u doba Austrougarske i danas šume alepskog bora prekrivaju velike dijelove Dalmacije.