Pitanje:

Što je morena?

Morene su glacijalni reljefni oblici nastali akumulacijom tila (usitnjenog materijala nastalog trošenjem stijena uslijed kretanja ledenjaka) koje zaostaju nakon što ledenjak koji nosi taj materijal dosegne onu nadmorksu visinu ili geografsku širinu na kojoj se u potpunosti otopi.