Geografski rječnik

Odaberite početno slovo pojma koje tražite.

Dalmatinski tip obale

Znanstveni pojam za tip obale prihvaćen u svjetskoj geografskoj literaturi nazvan prema južnohrvatskoj (dalmatinskoj) obali. Dalmatinski tip označava obalu u kojoj su oblici raščlanjeni (otoci, poluotoci, zaljevi, obala kopna) i međusobno usporedni.

Otvori stranicu ovog pojma →

Dan

1. Vrijeme za koje se Zemlja jednom okrene oko svoje osi (24 sata);

2. Vrijeme od izlaska do zalaska Sunca (od jutra do večeri), osvijetljeni dio dana.

Otvori stranicu ovog pojma →

Danik

Dnevni (dolinski) vjetar uz padinu kao posljedica površinskog zagrijavanja (najjači je na prisojnoj strani). Puše iz doline prema planini.

Otvori stranicu ovog pojma →

Datulja

Voćka tropskih i suptropskih krajeva iz porodice palmi čiji hranjivi plodovi sadrže mnogo šećera.

Otvori stranicu ovog pojma →

Datumska granica

Zamišljena crta koja uglavnom slijedi 180. podnevnik; pri njenom se prelasku, prema međunarodnom dogovoru, mijenja nadnevak. Idući od istoka prema zapadu, pri prelasku datumske granice dodaje se (preskače) jedan dan. Obrnuto, pri prelasku od zapada prema istoku jedan se dan oduzima (ponavlja).

Otvori stranicu ovog pojma →

Deagrarizacija

Prestanak bavljenja primarnim djelatnostima (poljoprivredom i šumarstvom) seoskog stanovništva koje, ne mijenjajući nužno mjesto stanovanja, prelazi u druge gospodarske grane.

Otvori stranicu ovog pojma →

Deficit

Manjak prihoda u odnosu prema rashodima (npr. proračunski deficit, trgovinski deficit), također manjak određenih faktora proizvodnje (npr. elektroenergije).

Otvori stranicu ovog pojma →

Deflacija

Odnošenje sitnih čestica pijeska i prašine utjecajem vjetra.

Otvori stranicu ovog pojma →

Degradacija

Postupno snižavanje, smanjivanje ili gubljenje nekog svojstva, (npr. štetno djelovanje površinskog spiranja tla i time smanjenje njegove plodnosti; prekomjerno iskorištavanje šuma i sl.).

Otvori stranicu ovog pojma →

Dekalcifikacija

Izdvajanje i ispiranje kalcijevog karbonata (CaCO3) iz tla, stijena i trošina.

Otvori stranicu ovog pojma →

Deklinacija

U astronomiji označava kutnu udaljenost nebeskog tijela od nebeskog ekvatora, mjerenu po nebeskom meridijanu.

Otvori stranicu ovog pojma →

Dekolonizacija

Ukidanje kolonija; odumiranje kolonijalnoga sustava uprave mirnim putem uvjetovano promjenama u svjetskoj politici i gospodarstvu.

Otvori stranicu ovog pojma →

Delta

Oblik razgranatog riječnog ušća s naplavnom ravnicom, nalik na veliko grčko slovo delta.

Otvori stranicu ovog pojma →

Demogeografija (Geografija stanovništva)

Geografska disciplina koja istražuje stanovništvo kao element i modifikator prostora i vremena. Osnovni zadatak demogeografije je proučavanje prostornog razmještaja, prostorne pokretljivosti, razvoja brojnosti (kvantitete), te dobnog, spolnog, gospodarskog i socioobrazovnog sastava (kvalitete) stanovništva.

Otvori stranicu ovog pojma →

Demografija

Znanost o stanovništvu. Proučava zakonitosti u kretanju broja, u strukturi i razmještaju stanovništva.

Otvori stranicu ovog pojma →

Demografska statistika

Znanstvena metoda proučavanja zasnovana na brojčanom istraživanju stanovništva. Obuhvaća probleme organizacije i tehnike prikupljanja informacija, klasifikacije, tabeliranja i izračunavanja pojava vezanih za broj i strukturu stanovništva.

Otvori stranicu ovog pojma →

Demografska tranzicija

Teorija etapnog prijelaza od visoke rodnosti i visoke smrtnosti na nisku rodnost i nisku smrtnost; korjeniti preobražaj režima reprodukcije stanovništva.

Otvori stranicu ovog pojma →

Denacionalizacija

1. Ukidanje nacionalizacije; vraćanje nacionalizirane imovine prijašnjim vlasnicima; prodaja državne imovine privatnicima;

2. Odnarođivanje.

Otvori stranicu ovog pojma →

Denudacija

Skupni pojam za sve egzogene razaralačke procese na Zemljinoj površini (deraziju, eroziju, abraziju, koroziju…).

Otvori stranicu ovog pojma →

Depopulacija

Proces smanjenja broja stanovnika u nekom kraju ili državi.

Otvori stranicu ovog pojma →

Depresija (Potolina)

1. Kopnena ili jezerska površina niža od razine mora;

2. Barometarski minimum, tj. sustav niskog tlaka.

Otvori stranicu ovog pojma →

Derazija

Skupni naziv za sve morfološke procese koji oblikuju padine (osipanje, urušavanje, odronjavanje, lavine, tečenje, kliženje, spiranje, jaruženje).

Otvori stranicu ovog pojma →

Deruralizacija

Napuštanje sela kao mjesta stanovanja (smanjenje udjela seoskog stanovništva).

Otvori stranicu ovog pojma →

Desalinizacija

Postupak kojim se od morske dobiva slatka voda.

Otvori stranicu ovog pojma →

Devon

Četvrti period paleozoika koji je trajao oko 50 milijuna godina. Dijeli se na donji, srednji i gornji, a karakterizira ga razvoj kopnenih biljaka (crvotočine, prve preslice i paprati). Od životinja osobito se razvijaju ribe, primitivni vodozemci i kukci.

Otvori stranicu ovog pojma →

Dezertifikacija

Proces kojim nekoć plodno tlo, pod utjecajem promjene klime (povećanje sušnosti, pojačano spiranje i ispiranje hranjivih tvari), čovjekove ili životinjske aktivnosti (npr. pretjerana ispaša ili gaženje), postaje neplodno.
Drugi oblik dezertifikacije je širenje pijeska pješćanih pustinja na susjedna područja.

Otvori stranicu ovog pojma →

Diferencirano modeliranje (oblikovanje)

Različito oblikovanje reljefa ovisno o sastavu i građi stijena i zemljišta. Ima veliko značenje u krškom reljefu s obzirom na bitne razlike između karbonatnih i nekarbonatnih stijena.

Otvori stranicu ovog pojma →

Difuzija svjetlosti

Raspršivanje svjetlosti na razne strane.

Otvori stranicu ovog pojma →

Difuzna radijacija

Sva radijacija (zračenje) koja do površine Zemlje ne dolazi izravno već refleksijom (odbijanjem) ili raspršivanjem.

Otvori stranicu ovog pojma →

Dijageneza

Proces stvrdnjavanja sedimenata; skup kemijskih, fizikalnih i bioloških procesa koji se događaju u sedimentu nakon taloženja, tijekom i nakon litifikacije, a isključuje površinsko trošenje i metamorfizam.

Otvori stranicu ovog pojma →

Dijageneza

Proces stvrdnjavanja sedimenata; skup kemijskih, fizikalnih i bioloških procesa koji se događaju u sedimentu nakon taloženja, tijekom i nakon litifikacije, a isključuje površinsko trošenje i metamorfizam.

Otvori stranicu ovog pojma →

Dijagram

Dijaklaza

Dijaspora

Dijastroma

Diluvij

Dina (Sipina)

Akumulacijski eolski reljefni oblik (nakupina pijeska što ga pokreće vjetar). Pravilna dina ima srpasti oblik (barhana) pri čemu je izbočena strana okrenuta prema vjetru.

Otvori stranicu ovog pojma →

Direktna radijacija

Dio Sunčeve radijacije (zračenja) koji se uspije probiti kroz atmosferu do površine Zemlje. Važan je meteorološki element za sav život i za procese na Zemlji.

Otvori stranicu ovog pojma →

Diskonformni reljef

Reljef u kojemu ne postoji sklad između geoloških struktura i reljefnih oblika (npr. na antiklinali može biti udubljenje, a na sinklinali uzvišenje).

Otvori stranicu ovog pojma →

Diskordantni slojevi

Naslage položene pod određenim kutom ili koje ne naliježu jedna na drugu.

Otvori stranicu ovog pojma →

Divergentna granica

Ploha duž koje se litosferne ploče razmiču jedna od druge.

Otvori stranicu ovog pojma →

Djelatno (aktivno) stanovništvo

Dio stanovništva koji se bavi nekim aktivnim zanimanjem (koji privređuje) i tako osigurava sredstva za život. Aktivnim se smatraju i osobe koje traže zaposlenje ili ispunjavaju vojnu obvezu.

Otvori stranicu ovog pojma →