Geografski rječnik

Odaberite početno slovo pojma koje tražite.

Poloj

Naplavna ravnica. Dio riječne doline kojeg tekućica aktivno oblikuje erozijom i akumulacijom. Tijekom visokih voda je poplavljen. Pokriven je nanosima šljunka, pijeska, mulja i glinovitog materijala što omoguće stvaranje močvara. Velik dio poloja uz rijeke Dravu i Savu izmijenjen je uređivanjima korita rijeka i regulacijskim radovima kojima su dobivene velike obradive površine, no nestali su brojni prirodni ekosustavi. Prirodni ekosustavi poloja zaštićeni su u parkovima prirode Lonjsko polje i Kopački rit.

Poloj Save kod Gunje tijekom poplave 2014. godine. Izvor: Geoportal

Otvori stranicu ovog pojma →