Geografski rječnik

Odaberite početno slovo pojma koje tražite.

Riječni otok

Sinonim: ada. Akumulacijski fluvijalni oblik nastao taloženjem riječnog nanosa u koritima pretežito nizinskih tekućica. Nastaje taloženjem pijeska, šljunka i ostalih nanosa u zonama sporijeg tečenja u koritu (akumulacijski otok) ili odvajanjem dijelova poloja zbog meandriranja korita (polojni otok). Ovisno o vodostaju uglavnom je iznad površine vode. Za razliku od spruda kojem se s promjenom protoka češće mijenja površina, oblik i položaj u koritu, otok je trajniji oblik pa je često obrastao vegetacijom karakterističnom za riječne obale i poloje (vrba, topola, crna joha, jasen, šaševi). Po većim adama u Hrvatskoj su poznate rijeke Drava, Mura i Dunav, no može ih se naći na na manjim tekućicama, ovisno o tome koliko su uvjeti na njima izmijenjeni (gradnjom brana, uređivanjem obala i sličnim zahvatima)
Najveći riječni otok u Hrvatskoj je Šarengradska ada na Dunavu (P=6,7 km²). To je umjetni otok nastao prokopavanjem meandra u koritu Dunava radi riječnog prometa krajem 19. stoljeća. Najveći riječni otok na svijetu je Marajó u delti Amazone (P=40.100 km²; izvor: Britannica.com).

Riječni otok na Dravi kod Belišća. Izvor: Geoportal

Bognar, A. 2008: Geomorfološka obilježja korita rijeke Drave i njenog poloja u širem području naselja Križnica, Hrvatski geografski glasnik 70/2, 49-71.

Zobundžija, V. 2017: Ada Šarengradska, Veslačka udruga Dunavska čipka, Šarengrad

Otvori stranicu ovog pojma →