Barogram

Krivulja koja pokazuje tok promjene tlaka zraka.