Biomasa

1. svi živi organizmi na jedinici površine ili volumena. Izražava se u jedinicama mase (kg, t) na jedinicu površine (volumena);
2. poljoprivredni i životinjski otpatci koji se mogu iskoristiti za dobivanje goriva.