Danik

Dnevni (dolinski) vjetar uz padinu kao posljedica površinskog zagrijavanja (najjači je na prisojnoj strani). Puše iz doline prema planini.