Diskonformni reljef

Reljef u kojemu ne postoji sklad između geoloških struktura i reljefnih oblika (npr. na antiklinali može biti udubljenje, a na sinklinali uzvišenje).