Acta Geographica Croatica

Acta Geographica Croatica je znanstveni časopis Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Časopis izlazi od 1958. g. pod nazivom Radovi, a 1992. mijenja ime u Acta Geographica Croatica.

Članke objavljenje u ovom časopisu možete pronaći u bazi Hrčak.

 

Članci i prilozi objavljeni u časopisu:

(priprema Ljiljana Bajs, dipl.ing.geog., bibliotekarka GO PMF-a)

2005-2009 (37)

Dražen Njegač, Dane Pejnović, Slobodanka Stanišić: Prometni sustav Istre-razvoj i problemi integriranja u prometni sustav Hrvatske

Danijel Orešić, Dražen Njegač, Anita Filipčić: Hidrogeografska osnova kao čimbenik razvoja naseljenosti Krapinsko-zagorske županije

Mirko Šundov: Strukturno-geomorfološke značajke reljefa Dubrovačkog primorja

Ana Vovk Korže: Soil Investigation in Geography

Darko Ogrin, Gregor Lubi: Olive Growing in Slovenian Istria and Climatic Limitations to Its Development

Blanka Kesić, Livij Jakomin, Alen Jugović: Razvojne mogućnosti sjevernojadranskih luka Rijeka, Koper i Trst

Zlatimir Bićanić, Radovan Solarić, Tonko Baković: Neki matematički modeli u kartografskoj generalizaciji

2001-2004 (36)

D. Orešić, D. Njegač, A. Toskić: Vodoopskrba stanovništva Krapinsko-zagorske županije-neki geografski aspekti razvoja

Z. Bićanić, J. Kasum: Srednjojadranski prag: sezonski raspored vrijednosti termalnih jedinica

F. Schweitzer, E.  Kis, A. Bognar: Studies on Paleographic Changes in the Northwestern Part of the Carpathian Basin, in the Vicinity of the Section at Dolni Vestonice

M. Glamuzina, N. Glamuzina, S. Bjeliš: Kretanje i struktura stanovništva metkovačke mikroregije od 1948.-2001.

Ivan Madžar: Osnovne značajke vjerskog turizma u Međugorju

2000 (35)

Anita Filipčić: Razgraničenje Köppenovih klimatskih tipova Cf i Cs u Hrvatskoj

Lozić Sanja: Multivariate approach to relief classification and typology- the example of North-Western  Croatia

Tomislav Šegota, Anita Filipčić: Hipotetska starost Vranskog jezera na Cresu

Attila Hevesi: About the formation of limestone gorges

Irena Mrak, Blaž Repe: Physical geographic conditions for vine growth in the Karst region, Slovenija

Ivan Crkvenčić: Certain Socio-Geographic Characteristics of a Croatian-Slovenian Border Region (Along the Čabranka-Kupa Valley)

Borna Fürst-Bjeliš, Sanja Lozić, Dražen Perica: Man and the environment in the Central Velebit area – Baške Oštarije and surroundings

Ivan Zupanc, Vuk Tvrtko Opačić, Ivo Nejašmić: Utjecaj turizma na demografska kretanja hrvatskih otoka

1999 (34)

Andrija Bognar: Geomorfološka regionalizacija Hrvatske

Dražen Perica, Tihomir Marjanac, Irena Mrak: Vrste grižina i njihov nastanak na području Velebita

Zlatimir Bićanić, Zvonko Hell, Tonko Baković: Srednje i ekstremne termohalinske vrijednosti u nekim mikropodručjima na Jadranu

Rade Knežević: Osnovne značajke režima poriječja Rječine

Josip Faričić, Martin Glamuzina: Donjoneretvanski kraj na Coronellijevim kartama u
“Atlante della Republica di Venezia”

Hrvoje Kuveždić: Razvoj i suvremeno stanje turizma na otoku Braču

Lučka Lorber: Razvitak Maribora u procesu europske integracije

Bogdan Sekulić: Geografija jučer, danas, sutra

1998 (33)

Anita Filipčić: Klimatska regionalizacija Hrvatske po W. Köppenu za standardno razdoblje 1961.-1990. u odnosu na razdoblje 1931.-1960.

Dražen Jašić, Živko Trošić, Josip Kasum: Promjene temperature zraka i oborine na otoku Palagruži (1961.-1990.)

Čedomir Benac, Mladen Juračić: Geomorphological  indicators of sea level changes during upper Pleistocene (Würm) and holocene in the Kvarner region (NE Adriatic Sea)

Mladen Pahernik: Utjecaj klime i reljefa na intenzitet površinske korozije karbonata gorske skupine Velike Kapele

Zlatimir Bićanić, Zvonko Hell, Dražen Jašić: Usporedba termohalinskih stanja morske vode u mikropodručjima Piran i Rovinj

Ivan Crkvenčić: Some geographic features of a Croatian border region along the Croatian-Slovenian border (the Čabranka-Kupa Valley)

Borna Fürst-Bjeliš: Turopolje-položaj tradicionalne regije u sustavu geografske regionalizacije

Tomislav Jelić: Promjene u prostornom rasporedu hrvatskih naselja u saveznoj zemlji Gradišće od 1923. do 1991. godine

Dragutin Feletar: Vjekoslav Klaić kao geograf

1997 (32)

Čedomir Benac, Goran Durn: Terra rossa in the Kvarner area-geomorphological conditions of  formation

Vladimir Paar, Maro Cvitan, Nenad Ocelić, Miroslav Josipović: Fractal dimension of coastline of the Croatian island Cres

Zlatimir Bićanić: Sezonski oceanografski premjeri u luci Šibenik. Raščlamba vrijednosti termohalinskih parametara

Dražen Perica, Danijel Orešić: Prilog poznavanju klimatskih obilježja Velebita

Milan Vresk: Regionalna geografija danas

Jaroslav Vencalek: Regija kao područje sukoba društvenih individualnih interesa

Dragutin Feletar, Zoran Stiperski: Procesi tranzicije kao faktor promjena broja i strukture stanovništva županijskih središta u Hrvatskoj

Miljenko Bilen: Novija obilježja vanjske trgovine  Republike Hrvatske

Lučka Lorber: Značenje integracije znanosti i tehnologije (tehnoloških parkova)  u prestrukturiranju gospodarstva (na primjeru Slovenije)

Vjekoslav Šimunović: Hijerarhija centralnih naselja Zapadne Hercegovine

Dražen Živić: Etnodemografski okvir srpske agresije na hrvatsko Podunavlje

1996 (31)

Josip Riđanović, Srećko Božičević: Geographic-physical conditions of runoff and hydrogeological characteristics of the Plitvice Lakes

Andrija Bognar: Tipovi klizišta u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini – geomorfološki i geoekološki aspekti

Sanja Lozić: Nagibi padina kopnenog dijela Republike Hrvatske

Zlatimir Bićanić, Miro Lakoš: Termohalinska obilježja vode u širem području luke Ploče

Čedomir Benac: Morfološka evolucija Riječkog zaljeva: utjecaj klimatskih i glacioeustatičkih promjena

Milan Vresk: Dvojni gradovi Hrvatske

Dražen Njegač: Dinamika i prostorna diferencijacija deagrarizacije Hrvatskog zagorja

Borna Fürst-Bjeliš: Historijsko – geografski pogled na pitanje prvobitne teritorijalne organizacije Hrvatske

Martin Glamuzina: Promjene u prostornom rasporedu stanovništva u delti Neretve

1995 (30)

Darko Mihljević: Relief reflection of structural  resgaping during the recent tectonically active stage, in the  North-Western part of the Outer Dinarides mountain range

Sanja Lozić: Vertikalna raščlanjenost reljefa kopnenog dijela Republike Hrvatske

Danijel Orešić: Morfografski pokazatelji poriječja Krapine

Zoran Stiperski: Atraktivnost prostora za razvoj industrije na primjeru Hrvatske

Željka Šiljković: Utjecaj naftnih i plinskih polja Središnje Hrvatske na stanje okoliša

Dragutin Feletar: Neke značajke usporedbe broja stanovnika u Hrvatskoj 1948. i 1991. godine na bazi novoga teritorijalnog ustroja

1994 (29)

A.Bognar, E.Prelogović, V.Klein, Ž.Krušlin, I.Mesić, M.Sarkotić-Šlat, B.Hromatko:
Regionalna rasprostranjenost paleošljunčanih naslaga u dijelu SZ Hrvatske i njihovo geomorfološko značenje u tumačenju morfogeneze reljefa i kvartarnih neotektonskih pokreta

Josip Riđanović: Mora oko Antarktike – rezultati klimageomorfoloških istraživanja

Darko Mihljević: Analysis of spatial characteristics in distribution of silk-holes, as an geomorphological indicator of recent deformations of geologic structures

Maja Saletto Janković: The role of geomorphological research in Geoecology – illustrated by the example of geoecological relief evaluation in the National Park Paklenica

Anita Filipčić: Anomalija temperature zraka u Hrvatskoj

Zlatimir Bićanić: Prilog poznavanju nekih oceanografskih i hidrografskih obilježja Vranskog jezera i jugozapadnog priobalnog područja Cresa (Hidrografski premjer Vranskog jezera)

Karl Ruppert: Srednja Europa – približavanje jednoj koncepciji

Frank W. Carter: The Political Geography of the Dubrovnik Republic

Dragutin Feletar, Adolf Malić, Zoran Stiperski: Geographic aspects of industry – tourism relation (towns of Umag and Buje as research models)

Petrica Novosel-Žic: Demografski razvoj Punta u 20. stoljeću

Aleksandar Toskić: Međuzavisnost prostorne organizacije gospodarskih djelatnosti i telekomunikacijskog sustava Hrvatske

Zoran Stiperski: Oblikovanje industrijaliziranih područja – na primjeru Hrvatske

Željka Šiljković: Problem komunalnog otpada u periurbanom pojasu Zagreba

1993 (28)

Dragutin Feletar: Pregled razvoja geografije u Hrvatskoj uz 110. obljetnicu katedre za geografiju u Zagrebu

Mladen Klemenčić: Croatia – Past and Present; Location, Position, Territory, Borders, Regions

Ivan Crkvenčić, Zlatko Pepeonik: Western Slavonia – The Development of the Ethnic Composition

Adolf Malić, Zoran Stiperski: Političko-teritorijalni ustroj i centralitet naselja Republike Hrvatske

Josip Riđanović, Zlatko Bićanić: Hrvatski Jadran i novi teritorijalni ustroj

Zlatko Bićanić: Neka fizičko oceanografska obilježja u području Otrantskih vrata

Franka Vojnović: Demografski aspekt revitalizacije viškog otočnog prostora

Zoran Stiperski: Značajnost industrije i ostalih djelatnosti za razinu razvijenosti gospodarstva općina Hrvatske

Anita Filipčić: Reducirane temperature zraka u Hrvatskoj

Željka Šiljković: Geografska osnova odlaganja komunalnog otpada na primjeru razvijenih zemalja

Aleksandar Toskić: Starenje stanovništva Hrvatskog zagorja 1961-1991

Mladen Klemenčić: Causes and Dynamic of the War in Croatia

Eckhard Thomale: Rijeka und Umgebung 1884 (Historisch-geographische Anmerkungen zu Heinrich von Littrows Reiseführer und Űbersichtskarte

Dragutin Feletar: Znanstveni skup «Hrvatska – nova europska država»

Andrija Bognar: III. svjetski kongres geomorfologa, Hamilton, Ontario, Canada, 23-28.VIII 1993.

Andrija Bognar: Međunarodni  skup za korelaciju, klasifikaciju i zaštitu tla ugroženim permafrostom, Alaska, USA, Yukon i Northwest Territories, Kanada, 18-30. VII. 1993. i Ekspedicija u delti Mackenzi-a, obalama Beaufortovog mora i Sjevernog Yukona, Yukon 31.-14. VIII. 1993.

1992 (27)

Mladen Friganović: Demografska osnova i razvoj Šibenske regije

Ivo Nejašmić: Promjene u dobno-spolnom sastavu stanovništva istočnojadranskog otočja (1953-1991)

Ivan Crkvenčić: Neki pokazatelji društveno-geografskih promjena na otoku Cresu u zadnjih dvadesetak godina

Adolf Malić: Centralne funkcije naselja unutrašnje Istre

Hrvoje Turk: Obale Raba – Geografske karakteristike i turističke mogućnosti

Zlatko Bićanić: Termohalinski odnosi u sjevernom Jadranu

Veljko Rogić: Problematika regionalne organizacije jugoistočnog segmenta središnje Hrvatske

Tomislav Šegota, Anita Filipčić: Godišnja amplituda temperature zraka u Zagrebu

Željka Šiljković: Problem odlaganja otpada u gradu Zagrebu

Dragutin Feletar, Zoran Stiperski: Međuzavisnost procesa industrijalizacije i promjena u prostornom rasporedu i pokretljivosti stanovništva u Hrvatskom zagorju

Milan Ilić, Dražen Njegač: Centri autobusnog prometa Hrvatskog zagorja

Andrija Bognar: Inženjerskogeomorfološko kartiranje

Josip Riđanović: Luke s obala Velikog oceana preuzele vodstvo u pomorskom prometu suvremenog svijeta (Geografija mora)

Tomislav Jelić: Prvo predstavljanje Republike Hrvatske na zemljovidu Europe

Andrija Bognar: Međunarodni simpozij «Geomorfologija i more» i znanstveni skup Geomorfološke komisije Karpatsko-balkanskih zemalja – IGU, Mali Lošinj, 22-26. IX. 1992.

1991 (26)

Josip Riđanović, Vesna Tusić, Ljudevit Tropan: Poplava u regiji Zagreb-Karlovac-Sisak tijekom studenoga 1990. godine

Tomislav Šegota, Anita Filipčić: Periodička i aperiodička dnevna amplituda temperature zraka u Zagrebu

Veljko Rogić: Nacrt uvjetno homogene regionalizacije graničnog dijela srednjodalmatinskog prostora – primjer teritorija trogirske općine

Dragutin Feletar: Geografske osnove proučavanja odnosa industrije i okoliša

Adolf Malić: Osnovne razvojne karakteristike centralnih naselja nižega reda u republici Hrvatskoj

Dane Pejnović: Opće kretanje stanovništva kao odraz i pokazatelj socijalnogeografske diferencijacije Like

Dražen Njegač: Neki pokazatelji polariziranog razvoja Hrvatskog zagorja

Zoran Stiperski: Industrijska područja Hrvatske s polazišta središnjosti odnosno rubnosti

Željka Šiljković: Utjecaj i značenje vode u industriji Zagreba

Aleksandar Toskić: Mreža telefonskih veza u funkcionalnoj organizaciji Središnje Hrvatske

Andrija Bognar: XIII međunarodni kongres INQUA-e u Kini 1991. godine

1990 (25)

Dane Pejnović: Prilog poznavanju obilježja klime i klimatska regionalizacija Like

Milan Vresk: Urbanizacija Hrvatske u svjetlu dinamike izgradnje i opremljenosti stanova

Ewa Marczynska-Witczak: Razvoj i promjene privredne strukture grada Lodza

Mladen Klemenčić: Postupak vrednovanja dobnog sastava stanovništva

Jadranka Petraš: Naseobena polarizacija općine Crikvenica

Zoran Stiperski: Gospodarstvo kao faktor razvoja gradova Hrvatske

Zoran Curić: Suvremena geografska regionalizacija donjoneretvanske delte (Uvjetno-homogena i nodalno-funkcionalna diferencijacija)

Josip Riđanović: Reljef u podmorju Sjevernoga ledenog mora

Danijel Orešić: Ekspedicija na Spitsbergen 1990.

1989 (24)

Tomislav Šegota: Temperatura zraka u Zagrebu u 21 sat

Mladen Friganović: Migracije kao konstanta geoprostora

Ivan Crkvenčić: Kretanje broja Hrvata u SR Srbiji i Srba u SR Hrvatskoj (prema službenim podacima statistike)

Milan Vresk: Neke promjene u funkciji rada i gravitacijskim područjima većih centara Hrvatske 1961-1981. godine

Dragutin Feletar: Zaposlenost žena u industriji kao pokazatelj diferenciranog razvoja privrede u geografskom prostoru – na primjeru općina u SR Hrvatskoj

Ksenija Bašić: Unutargradski prerazmještaj stanovništva kao pokazatelj funkcionalne prostorne transformacije Zagreba

Mladen Klemenčić: Starenje stanovništva – pokazatelj prostorne izoliranosti Žumberka

Dražen Njegač: Oblici i značenje decentralizacije industrije Zagreba u Hrvatsko zagorje
1988 (23)
Mladen Friganović: Diferencijacija nekih dinamičko-strukturnih demografskih pokazatelja gradskih i ostalih naselja SR Hrvatske

Miroslav Sić: Ekspanzija lučke industrije u svijetu i problemi njezinog razvoja u Jugoslaviji

Zlatko Pepeonik: Osnovni prostorni pokazatelji turizma u Jugoslaviji

Milan Vresk: Dnevna pokretljivost zaposlenih i urbanizacija Varaždinske regije

Jadranka Petraš: Promjene u socijalno-ekonomskoj strukturi stanovništva općine Crikvenica kao pokazatelj društveno-gospodarske i naseobene preobrazbe kraja
1987 (22)
Tomislav Šegota: Maksimalne temperature zraka u Zagrebu

Andrija Bognar, Ištvan Blazek: Neke osnovne geomorfološke osobine Banijskog pobrđa

Mladen Friganović: Suvremeni demogeografski procesi u Dinarskom brdsko-planinskom području SR Hrvatske

Miroslav Sić: Javni međumjesni autobusni promet u SR Hrvatskoj

Milan Vresk: Polarizacijski efekti urbanizacije Istre
1986 (21)
Tomislav Šegota: Relativni udio padalina u Jugoslaviji u toploj i hladnoj polovici godine

Andrija Bognar, Ištvan Blazek:
Geomorfološke osobine Martin brega, Brckovljanskog brega i Štakorovečkog brda

Milan Vresk: Centri rada i gravitacijska područja zaposlenih u Hrvatskoj

Dragutin Feletar: Prinos metodologiji istraživanja međuzavisnosti industrijalizacije i deruralizacije na primjeru općina SRH

Petrica Novosel-Žic: Neki pokazatelji centralnomjesne organizacije otoka Krka

Miroslav Sić: Prometno značenje Varaždina

Milan Vresk: Neki pokazatelji funkcionalno-prostorne strukture Zagreba
1985 (20)
Mladen Friganović: Demografsko-strukturne karakteristike gradskih i ostalih naselja SR Hrvatske

Miroslav Sić: Mreže gradskog autobusnog prometa u SR Hrvatskoj i njihova uloga u razvoju prigradskih područja

Stjepan Šterc: Demografski razvoj naselja u uvjetima prostorne izoliranosti-primjer prisavskih naselja između Zagreba i Siska

Milan Vresk: Urbanizacija Dalmacije u uvjetima litoralizacije
1984 (19)
Božena Volarić, Inga Lisac: Klimatska podjela Hrvatske prema značajkama godišnjeg hoda temperature zraka

Tomislav Šegota: Fluktuacije vodostaja Save u Zagrebu

Andrija Bognar: Geomorfološke osobine nizine rijeke Karašice u Baranji

Mladen Friganović: Egzodusna područja, (ne)razvijenost i populacijska politika u SR Hrvatskoj

Dragutin Feletar: Lokacijski kvocijent i regionalni faktor kao pokazatelji prostorne distribucije i trenda razvoja industrije u SR Hrvatskoj

Miroslav Sić: Razvoj mreže gradskog autobusnog prometa kao pokazatelj urbanizacije Zagreba

Milan Vresk: Metropolitanska regija Zagreba 1981. godine

1983 (17-18)
Branka Penzar, Ivan Penzar:
Prikaz godišnjeg hoda oborine u Hrvatskoj pomoću Köppenove sheme

Tomislav Šegota: Paleogeografske promjene u Jadranskom moru od virmskog maksimuma do danas

Andrija Bognar: Les i lesu slični sedimenti fluvijalnog porijekla u SR Hrvatskoj i njihovo značenje u istraživanju riječnih terasa

Mladen Friganović: Teorijski okvir i empirijski pristup demogeografskom razvoju i problemima SR Hrvatske 1971-1981.

Milan Vresk: Neka obilježja urbanizacije SR Hrvatske 1981. godine

Miroslav Sić: Suvremene tendencije razvoja riječke luke s posebnim osvrtom na lučko-industrijske funkcije Bakarskog zaljeva
1982 (15-16)
Mladen Friganović: Još o nekim osobitostima kretanja stanovništva općinskih središta i ostalih naselja SR Hrvatske (1948-1981)

Petrica Novosel-Žic: Kuće za odmor na otoku Krku

Josip Riđanović: Geografska regija Jadrana SFR Jugoslavije sa stanovišta suvremenih hidrogeografskih značajki okoliša

Miroslav Sić: Auto cesta Zagreb – Karlovac
1981 (14)
Mladen Friganović: Populacijsko – geografski pogled na primorski krš Jugoslavije

Silvestar Laci: Centralna naselja Međimurja

Josip Riđanović: Socio-ekonomski aspekt kvalitete voda na tekućicama porječja Save u makroregiji Zagreba

Stjepan Šterc: Osnovne fizičkogeografske karakteristike porječja Save između Radeča i Siska

Milan Vresk: Gradske regije velikih gradova Hrvatske
1976 (13)
Zlatko Pepeonik:
Jugoslavenska ekonomska emigracija u Švedsku

Milan Vresk: Prigorje Kalnika – razvoj stanovništva u uvjetima agrarne «gladi» i deagrarizacije

Petrica Novosel: Neke osobitosti sastava stanovništva otoka Krka od 1858. do 1971. godine

Ivan Blažević: Opatija – razvoj turizma i njegov utjecaj na transformaciju naselja

1973 (12)
Ivo Baučić: Radnici u inozemstvu prema popisu stanovništva Jugoslavije 1971.
1972  (11)
Mladen Friganović:
Kvantitativna i strukturna obilježja jugoslavenskih radnika u Francuskoj

Mirjana Morokvašić: Neka sociološka obeležja jugoslavenskih radnika u Francuskoj

Ivo Baučić: Radnici u Francuskoj u popisu stanovništva Jugoslavije 1971. godine
1971 (10)
Ivo Baučić, Živko Maravić: Vraćanje i zapošljavanje vanjskih migranata iz SR Hrvatske
1970 (9)
Ivo Baučić:
Porijeklo i struktura radnika iz Jugoslavije u SR Njemačkoj
1969 (8)
G.H. Bauer:
Razvoj i značenje turizma u Hrvatskom primorju

Klement Derado:
Trogirska zavala. Primjer specifičnog odraza procesa litoralizacije prema zagorskom području

Ante Kalogjera:
Otok Korčula. Prilog poznavanju socijalno-geografskih obilježja

Nikola Stražičić:
Otok Mljet. Regionalna izdvojenost i socijalno-geografski problemi
1968 (7)
Ivan Crkvenčić: Utjecaj industrijalizacije i urbanizacije na prostorni raspored radne snage Hrvatske

Ivan Crkvenčić: Tipovi kretanja broja stanovništva Hrvatske 1953-1961.

Mladen Friganović: Neki elementi nesklada između funkcije rada i funkcije stanovanja značajnih centara Hrvatske

Josip Riđanović: Hidromorfološke značajke zagrebačke okolice

Zlatko Pepeonik: Stanovništvo daruvarsko-pakračkoga kraja

Sven Kulušić: Otok Murter

1967  (6)
Ivo Baučić:
Cetina. Razvoj reljefa i cirkulacija vode u kršu

1966 (5)
Josip Riđanović:
Orjen

1963 (4)
Tomislav Šegota:
Geografske osnove glacijacija

1961 (3)
Mladen Friganović: Polja gornje Krke

1958 (2)
Veljko Rogić: Velebitska primorska padina

(1)
Ivan Crkvenčić: Prigorje planinskog niza Ivančice